news
“ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” ประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมเวทีเสวนา "เราจะร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และสร้างเสริมสุขภาวะได้อย่างไร" จัดโดย สสส. มุ่งขับเคลื่อนการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลอย่างยั่งยืน
30 May 2024

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” โดย “ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดเวทีเสวนา “เราจะร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และสร้างเสริมสุขภาวะได้อย่างไร” และแถลงผลวิจัย แนวทางขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลและระบบสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ ณ โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส สยาม กรุงเทพฯ


งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งเป้าสนับสนุนการขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในกลุ่มเปราะบาง (เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ) 


“ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาดิจิทัลฯ มุ่งมั่นทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล สร้างโอกาส และส่งเสริมให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการให้บริการและเครื่องมือในการเข้าถึง ได้แก่ 

  • การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ: เช่น ระบบ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่
  • การเข้าถึงบริการสำหรับกลุ่มเปราะบางและผู้พิการ: ตามกรอบมาตรฐาน Accessibility Guidelines สำหรับ Digital Platform (Websites & Mobile Apps) มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล ช่วยให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และปลอดภัย

  • การคุ้มครองเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ (Child Online Protection): โครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ (Digital Vaccine) ร่วมกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ARAK Internet Security เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน


"ม.ร.ว. นงคราญ" เน้นย้ำว่า “สภาดิจิทัลฯ ผลักดันให้เกิดสังคมดิจิทัลที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยคำนึงถึงหลัก Accessibility For All รวมถึง Internet For All ที่ส่งเสริมให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ”


ทั้งนี้ การลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ ประชาสังคม ถึงจะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง 


สำหรับ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลและระบบสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางดิจิทัล (Digital Equity) และ Digital Inclusion เสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลและระบบสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ แล้วสื่อสาร สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในสังคมไทย