news
สภาดิจิทัลฯ ร่วมมือกับ 7 องค์กร ลงนามบันทึกข้อตกลง เดินหน้าขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล หวังต่อยอดคุณภาพเกษตรกรไทยแข่งขันสู่ตลาดโลก
26 Nov 2020
ผนึกกำลังเสริมศักยภาพเกษตรกรไทยให้ก้าวหน้าด้วยองค์ความรู้ด้านการเกษตร เน้นผสมผสานนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก ยกระดับคุณภาพชีวิติเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้สินค้าภาคการเกษตรของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

ความร่วมมือกันในครั้งนี้ เป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรให้ขยายออกไปสู่วงกว้าง ทั้งเรื่องของพื้นฐานการเกษตรไปจนถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาให้ภาคการเกษตรมีความก้าวหน้า สามารถลดต้นทุนการผลิต ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งสามารถใช้กระบวนการแปรรูปให้เข้ามามีส่วนเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น เป็นโอกาสที่จะช่วยให้สินค้าเกษตรของไทยสามารถจำหน่ายได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงช่องทางเพิ่มช่องทางการส่งออกไปสู่ตลาดในต่างประเทศ
ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ ในฐานะองค์กรที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืน ได้ย้ำจุดยืนในการสนับสนุนครั้งนี้ ด้วยความร่วมมือขององค์กรภายใต้สภาฯ กว่า 4,000 บริษัท ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันและคัดสรรนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการสูญเสียในกระบวนทางการเกษตรต่างๆ อันทำให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นแก่เกษตรกรไทยต่อไป ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว สภาดิจิทัลฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนความร่วมมือนี้ โดยมีนายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานสภาดิจิทัลฯ และประธานพันธกิจงานโครงการพิเศษ และ นายพรสุข ม้วนหรีด กรรมการสภาดิจิทัลฯ ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจงานโครงการพิเศษ ของสภาดิจิทัลฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกต่อไป