news
อัพเดทตัวชี้วัด (KPI) และ เป้าหมาย (Target) ของ สภาดิจิทัลฯ ปี 2020
30 Nov 2020
ตามที่สภาดิจิทัลฯ ได้เคยประกาศมาตรฐานและตัวชี้วัด (KPI) และ เป้าหมาย (Target) ของสภาดิจิทัลฯ ไว้ตั้งแต่ปี 2019 จึงขออัพเดทรายละเอียดที่ได้มีการวัดผลใหม่สำหรับปี 2020 ซึ่งในหลายหัวข้อ ประเทศไทย ได้มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ

ภาดิจิทัลฯ ขอแสดงความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมตามวิสัยทัศน์ที่ได้ประกาศไว้ "ยกระดับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลไทยก้าวไกลสู่ระดับสากล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น" ต่อไป