news
สภาดิจิทัลฯ จัดสัมมนากลุ่มย่อยธุรกิจบริการคลาวด์ในไทย มุ่งเจาะลึกความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค หวังสร้างแนวทางการเติบโตแก่กลุ่มธุรกิจการให้บริการคลาวด์ในยุค New normal 2021
9 Dec 2020
9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม DCT ชั้น 4 อาคารสุทธิ ถนนเพชรบุรี   ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์  รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมกล่าวเปิดงานสัมมนาบริการคลาวด์ในประเทศไทย ในงานมีการแบ่งช่วงสัมมนาออกเป็น 2 กลุ่มย่อยขององค์กรผู้ใช้และผู้ประกอบการบริกาคคลาวด์ในประเทศไทยในภาคเช้าและภาคบ่ายกว่า 70 องค์กร โดยการสัมมนาภาคเช้ามุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้บริโภคต่อการใช้บริการรคลาวด์ พร้อมการบรรยายพิเศษ “บริการ Cloud ในปี 2021 และการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุค New Normal“ โดย รศ.พ.ต.ต.ดร. ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ส่วนการสัมมนาภาคบ่าย เป็นรูปแบบการให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth interview) เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ Cloud Data Center ในประเทศไทย

ตามที่สภาดิจิทัลฯ ได้ดำเนินโครงการ "การจัดทำแนวทางและศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้ง Cloud Data Center ในประเทศไทย" ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการไทยถูกจัดเก็บในประเทศไทยและมีกระบวนการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมทั้งอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย โดยกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของการก่อตั้ง Cloud Data Center ในประเทศไทย  การสัมมนาในครั้งนี้จึงเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ทราบความต้องการ ปัญหาอุปสรรค ในการใช้บริการ Cloud Data Center รวมถึงคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ที่จะทำให้การก่อตั้ง Cloud Data Center ในประเทศไทยได้มีการก่อตั้งและพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องตรงตามความประสงค์ของผู้ใช้งานบริการ

ทั้งนี้ผลทั้งหมดจากการสัมมนา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลปัญหาและอุปสรรคที่พบในการเริ่มก่อตั้ง Cloud Data Center ประเด็นเรื่องเงินทุน, ความสามารถของบุคลากร, กฎระเบียบข้อบังคับ, กฎหมาย, เทคโนโลยี, นโยบาย รวมทั้งความต้องการในการสนับสนุนของภาครัฐ องค์กรอิสระ และมหาวิทยาลัย จะมีการนำไปเป็นแนวทางเพื่อสร้างความเติบโตและแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจการให้บริการคลาวด์ของไทยต่อไปในอนาคตอีกด้วย

โดยงานสัมมนานี้ เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสภาดิจิทัลฯ “พันธกิจด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล” โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมระดับภูมิภาคพร้อมระบบนิเวศที่ครอบคลุมของโลก โดยมีตัวชี้วัด Digital transformation in companies ซึ่งปัจจุบัน ไทยเป็นอันดับ 44  และสภามีความมุ่งมั่น จะร่วมผลักดันกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศต่อไป