news
สภาดิจิทัลฯ จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกผ่านออนไลน์ รวบรวมข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขข้อกฎหมาย บัญชีท้าย พรบ.ธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เพื่อนำเสนอภาครัฐต่อไป
18 Dec 2020
18 ธันวาคม 2563 สภาดิจิทัลฯ นำโดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานและประธานพันธกิจด้านการสร้างความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และนายวีระ วีระกุล รองประธานและประธานพันธกิจด้านการเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของโลก จัดให้มีการประชุมออนไลน์คณะกรรมการ และสมาชิก รวมทั้งผู้ประกอบอุตสาหกรรมการเรื่องการทบทวนธุรกิจที่จะนำออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 สืบเนื่องมาจากข้อร้องเรียนและผลกระทบต่างๆ จำนวนมากของภาคเอกชนอันเกิดจากการพิจารณาเปิดเสรีธุรกิจบริการบางประเภท โดยให้คนต่างด้าวสามารถถือหุ้นได้ 100% โดยออกเป็นกฎกระทรวงยกเว้น จึงพิจารณาตัดประเภทของธุรกิจบริการโทรคมนาคม สำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง และ ธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ ออกจากบัญชีท้าย พ.ร.บ. เพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจได้

ทั้งนี้ในการประชุมมีการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดอย่างรอบด้านและถี่ถ้วนในประเด็นต่างๆ ได้แก่ คำนิยาม และรายละเอียดของ “ธุรกิจบริการพัฒนาซอฟแวร์” ความชัดเจนของกรอบประเภทธุรกิจบริการซอฟต์แวร์ที่จะเปิดเสรี มาตรการการคุ้มครองความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รวมไปถึง แนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลไทยให้สามารถแข่งขันได้ เช่น มาตรการป้องกันการทุ่มตลาด มาตรการเพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยทีมงานสภาฯ จะทำการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการและสมาชิก เพื่อนำเสนอในการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลฯ และสนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม ที่จะถึงนี้

โดยการดำเนินงานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสภาดิจิทัลฯ “พันธกิจด้านการเป็นหนึ่งในศูนย์รวมนวัตกรรมของโลก” โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมระดับภูมิภาคพร้อมระบบนิเวศที่ครอบคลุมของโลก โดยมีตัวชี้วัด Global Innovation ซึ่งปัจจุบันไทยเป็นอันดับที่ 44 และสภามีความมุ่งมั่นที่จะร่วมผลักดันกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศต่อไป