training
สภาดิจิทัล ร่วมกับ Microsoft พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้คนไทย
1 Sep 2021

สภาดิจิทัล ร่วมกับ Microsoft พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้คนไทยใน "โครงการ Future Exit ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอดของอนาคต” เชิญชวนผู้ทีสนใจ เรียนฟรี  สอบฟรี รับใบประกาศณียบัตรจาก Microsoft