training
เรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด กับเว็บไซต์ Chula MOOC ก่อตั้งโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมีอายุครบ 100 ปี โดยเป็นช่องทางการเรียนออนไลน์ฟรีแบบไร้ขีดจำกัด
23 Apr 2020

เว็บไซต์ Chula MOOC ก่อตั้งโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมีอายุครบ 100 ปี โดยเป็นช่องทางการเรียนออนไลน์ฟรีแบบไร้ขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในเรื่องของ บุคคล สถานที่ หรือเวลา เมื่อเรียนจบในแต่ละบทเรียนผู้เรียนจะได้รับ Certificate of Completion จากทางมหาวิทยาลัย ในแต่ละบทเรียนนั้นถูกออกแบบโดยภาควิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับองค์ความรู้นั้นๆ ซึ่งบทเรียนของเว็บไซต์ Chula MOOC มีหลากหลาย ตอบโจทย์ให้กับผู้เรียนในทุกแวดวงเพื่อที่จะได้นำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดกับการทำงาน การเรียน หรือกระทั่งสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเพิ่มเติมต่องานอดิเรกของตน

เข้าสู่เว็บไซต์ https://mooc.chula.ac.th/courses

คอร์สเรียนแนะนำ

บทเรียน “พร้อมรบ พร้อมรับ กับสถานการณ์ COVID-19” 

เข้าสู่เว็บไซต์ https://mooc.chula.ac.th/courses/chulamooc_covid-19

รายละเอียด

 • จุฬาฯ กับสถานการณ์ COVID-19
 • สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค และการเตรียมความพร้อม
 • มาตรการป้องกันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
 • เทคโนโลยีที่ช่วยด้านการเรียนการสอน
 • โรคเปลี่ยนได้เริ่มต้นที่เรา : คำแนะนำเกี่ยวกับ COVID-19

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • บุคคลในช่วงวัย Baby Boomer / Gen X / Gen Y
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

สิ่งที่จะได้รับ

ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) วิธีการป้องกันการติดเชื้อ นโยบายภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถศึกษากรณีตัวอย่างในการรับมือกับ COVID-19 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันหรือองค์กรของตน อาทิ การดำเนินธุรกิจหรือการศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น


บทเรียน “ระบบประกันสุขภาพ” (Health Insurance System

เข้าสู่เว็บไซต์ https://mooc.chula.ac.th/courses/chulamooc5007

รายละเอียด

เป็นบทเรียนที่ออกแบบโดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพของประชาชนไทย เนื่องจากประชาชนทุกคนล้วนอยู่ภายใต้หลักประกันสุขภาพแบบใดแบบหนึ่ง สำหรับบทเรียน Health Insurance System : ระบบประกันสุขภาพ จะมีเนื้อหานำเสนอเกี่ยวกับหลักการประกันสุขภาพ การแบ่งประเภทของประกันสุขภาพ องค์ประกอบในการประกันสุขภาพ และการเข้าถึงการประกันสุขภาพในประเทศไทย การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • บุคคลในช่วงวัย Baby Boomer / Gen X / Gen Y
 • บุคคลทั่วไปสนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย

สิ่งที่จะได้รับ

ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น โดยรับรู้ถึงสิทธิที่ตนพึงจะได้รับจากการมีหลักประกันสุขภาพในฐานะประชาชนชาวไทยในทุกแง่มุม เพื่อให้การดำเนินเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพของตนไม่ว่าจะเป็นการเบิกค่ารักษาพยาบาล การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล มีความสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ช่วงวิกฤติการณ์ระบาดของ COVID-19 เช่นนี้


บทเรียน “กฎหมายพื้นฐานสำหรับธุรกิจ

เข้าสู่เว็บไซต์ https://mooc.chula.ac.th/courses/chulamooc3634

รายละเอียด

ออกแบบโดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ / รูปแบบธุรกิจขนาดย่อม / รูปแบบองค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทย / การจดทะเบียนพาณิชย์ ฯลฯ
 • กฎหมายน่ารู้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ กฎหมายพื้นฐานกับธุรกิจ / กฎหมายพื้นฐานสำหรับสตาร์ทอัพ / กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ / กฎหมายธุรกิจสำคัญสำหรับการบริหารองค์กร ฯลฯ

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • บุคคลในช่วงวัย Gen X / Gen Y
 • บุคคลทั่วไปสนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานสำหรับธุรกิจ

สิ่งที่จะได้รับ

ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทางด้านกฎหมายที่หลากหลายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ การทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ (Startup) หรือการทำธุรกิจแบบ SMEs ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ดังนั้น กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ประชาชนทั่วไปควรรู้ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ