graphic infographic
สรุปข้อคิดเห็น DCT Startup Clinic หัวข้อ สิทธิประโยชน์ BOI สำหรับ Startup
25 Jul 2022

สภาดิจิทัลฯ พาทุกท่านมาทำความรู้จักกับสิทธิประโยชน์เมื่อได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI สำหรับนักลงทุนและ Startup ฟังตรงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใน DCT Startup Clinic หัวข้อ "สิทธิประโยชน์ BOI สำหรับ Startup"download graphic infographic
สรุปข้อคิดเห็น DCT Startup Clinic หัวข้อ สิทธิประโยชน์ BOI สำหรับ Startup
download