graphic infographic
ร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...
17 Feb 2021
ก้าวสำคัญในการพัฒนาการให้บริการของภาครัฐแก่ประชาชน ต่อไปไม่ว่าจะการขออนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน การแจ้ง การจ่ายเงิน ฯลฯ จะสามารถดำเนินการได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มาเรียนรู้สาระสำคัญ ร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... ที่จะมาพลิกโฉมราชการไทยสู่ความเป็นธุรกรรมดิจิทัลในอนาคตไปด้วยกัน
download graphic infographic
ร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...
download