อินโฟกราฟิก
ร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...
17 ก.พ. 2564
ก้าวสำคัญในการพัฒนาการให้บริการของภาครัฐแก่ประชาชน ต่อไปไม่ว่าจะการขออนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน การแจ้ง การจ่ายเงิน ฯลฯ จะสามารถดำเนินการได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มาเรียนรู้สาระสำคัญ ร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... ที่จะมาพลิกโฉมราชการไทยสู่ความเป็นธุรกรรมดิจิทัลในอนาคตไปด้วยกัน
ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก
ร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...
ดาวน์โหลด