ติดต่อเรา

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

เลขที่ 1624/2 อาคารสุทธิ ชั้น 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400


โทรศัพท์: 02-020-2000


อีเมล: contact@dct.or.th

ติดต่อเรา
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกจัดเก็บด้วยแบบฟอร์ม “ติดต่อเรา” นี้ จะถูกเก็บรวบรวมและนำไปใช้เพื่อการติดต่อกับท่านเท่านั้น โดยสภาดิจิทัลฯ ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ท่านโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแบบฟอร์มนี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (“DCT”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยเพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะได้รับการคุ้มครองจากการใช้งานเว็บไซต์ของ DCT (https://www.dct.or.th/) รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด DCT จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายที่ใช้บังคับในราชอาณาจักรไทย ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

    ทั้งนี้ ก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ DCT รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการโปรดศึกษาและดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด โดยหากไม่ยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ขอให้โปรดยุติการใช้งานเว็บไซต์ของ DCT รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันที หากประสงค์ที่จะใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของ DCT อยู่ต่อไป ขอให้ผู้ใช้บริการโปรดศึกษาและดำเนินการตามขั้นตอนจนครบถ้วน เพื่อยอมรับในการดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ DCT ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

    “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม 

    “คุกกี้” (Cookies) หมายถึง Text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของผู้ใช้บริการ เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ผู้ใช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ของ DCT รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด DCT

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

    DCT จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวกับการใช้บริการงานเว็บไซต์ของ DCT (https://www.dct.or.th/) รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด DCT ในปัจจุบันและที่อาจมีเพิ่มขึ้น
ในอนาคต ดังต่อไปนี้  

    1) ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ภาพถ่าย ภาพและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เป็นต้น 

    2) พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดย DCT มีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น

        - หมายเลขไอพี (IP address)

        - ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง

        - หน้าเว็บ (Web page) ที่เข้าเยี่ยมชม

        - เวลาที่เยี่ยมชม

3. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

    DCT เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จำเป็น และเป็นไปเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

    1) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งผู้ใช้บริการเป็นคู่สัญญากับ DCT หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการก่อนเข้าทำสัญญานั้น เช่น เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการในการใช้งานเว็บไซต์ของ DCT รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นต้น 

    2) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของ DCT 

    3) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ DCT หรือของบุคคลอื่น 

    4) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ DCT หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ DCT

    5) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

    6) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม
เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้บริการ

    เมื่อ DCT ไม่สามารถทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการตามเหตุที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เช่นนี้ ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ DCT จะดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการเป็นรายกรณีไป และเมื่อผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว DCT จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการเท่านั้น

4. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม

    1) ในกรณีที่ DCT มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยอาศัยความยินยอมของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของผู้ใช้บริการที่ให้ไว้กับ DCT ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ การถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมไปแล้ว 

    2) หากผู้ใช้บริการถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับ DCT หรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล อาจส่งผลให้ DCT ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงในนิติกรรมสัญญาที่มีระหว่างกัน หรือการให้บริการเว็บไซต์ของ DCT รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้

    3) หากผู้ใช้บริการมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้อำนาจปกครองให้ DCT ทราบ เพื่อให้ DCT สามารถดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองด้วย

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    1) DCT อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือภายใต้กฎหมาย ให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้ 

        1.1) บุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ๆ ที่เป็นพาร์ทเนอร์หรือสมาชิกของ DCT ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ 

        1.2) พนักงานของ DCT ที่เกี่ยวข้อง 

        1.3) หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่นตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำร้องขอ หรือเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

    2) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้กับหน่วยงานและบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้เท่านั้น 

    3) ในกรณีที่ DCT เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้กับบุคคลอื่น DCT จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 

    4) ในกรณีที่ DCT มีความจำเป็นการในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังบุคคล หน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ DCT จะดำเนินการใด ๆ เพื่อทำให้แน่ใจว่า DCT ได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคล หน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

6. ระยะเวลาเก็บรวบรวม

    DCT มีรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ดังต่อไปนี้ 

    1) ลักษณะการเก็บ: DCT อาจจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) และ/หรือจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft Copy) โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ดังมีรายละเอียด
ตามข้อ 7. ความมั่นคงปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ 

    2) ระยะเวลาการจัดเก็บ: DCT จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือภายในระยะเวลาที่มีสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการและ DCT หรือภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของคู่สัญญา

    3) การดำเนินการภายหลังพ้นระยะเวลาจัดเก็บหรือไม่มีสิทธิที่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อไปได้: DCT จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ภายในระยะเวลาอันสมควร

7. ความมั่นคงปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

    DCT ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ DCT จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ไม่ว่าทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต

8. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการอื่นใดของบุคคลภายนอก 

    การใช้งานเว็บไซต์ของ DCT รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการอื่นใดของบุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกนั้นอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ ด้วยเหตุนี้ DCT จึงขอเรียนให้ผู้ใช้บริการทราบว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ DCT ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับเฉพาะการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ อันเกิดจาการใช้งานเว็บไซต์ของ DCT รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเท่านั้น โดย DCT จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก แม้ว่าจะได้เชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของ DCT รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องก็ตาม

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    สิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิตามกฎหมาย โดยผู้ใช้บริการสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) 

    ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ DCT  

    2) สิทธิการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

    หากผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมให้ DCT ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอยู่กับ DCT เว้นแต่ มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการอยู่

    3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

    ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ ในกรณีที่ DCT ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เว้นแต่ ไม่สามารถดำเนินการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลได้เพราะเหตุผลทางเทคนิค

    4) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) 

    ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในเวลาใดก็ได้ แต่หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ DCT หรือของบุคคลอื่น หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ กรณีดังกล่าว DCT ยังคงสามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อไปได้ เฉพาะในส่วนที่ DCT สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ใช้บริการ 

    5) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) 

    ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้ เมื่อผู้ใช้บริการเชื่อว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเห็นว่า DCT หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือเมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อ DCT แล้ว 

    6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)

    ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่ DCT อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของผู้ใช้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่ DCT หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ผู้ใช้บริการขอให้ DCT ระงับการใช้แทน

    7) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification) 

    ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

10. นโยบายคุกกี้ (Cookies)

    ในระหว่างการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ DCT (https://www.dct.or.th/) รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด DCT ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการดังกล่าวของผู้ใช้บริการจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ ทั้งนี้ คุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของผู้ใช้บริการ และใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยนโยบายคุกกี้ข้อนี้จะอธิบายการทำงาน วัตถุประสงค์ของคุกกี้ ตลอดจนวิธีการลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

    1) DCT จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และ DCT จะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของผู้ใช้บริการ รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของ DCT ต่อไป

    2) ผู้ใช้บริการสามารถปฏิเสธการรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ การตั้งค่าดังกล่าวอาจลดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นลง

11. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

    DCT จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ DCT มีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ DCT เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม โดยหากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะให้ DCT เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปภายหลัง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ตามช่องทางที่ DCT จะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

12. ติดต่อเรา

    หากผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ DCT ผ่านช่องทาง ดังนี้

    ชื่อสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

    ที่อยู่ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

    เว็บไซต์: www.dct.or.th

    โทรศัพท์: 02 020 2000

    อีเมล: contact.dct.or.th

13. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    DCT ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในอนาคตภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ DCT จะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของ DCT ต่อไป

--------------------------------------------------------------

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (“DCT”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยเพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะได้รับการคุ้มครองจากการใช้งานเว็บไซต์ของ DCT (https://www.dct.or.th/) รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด DCT จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายที่ใช้บังคับในราชอาณาจักรไทย ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

    ทั้งนี้ ก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ DCT รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการโปรดศึกษาและดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด โดยหากไม่ยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ขอให้โปรดยุติการใช้งานเว็บไซต์ของ DCT รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันที หากประสงค์ที่จะใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของ DCT อยู่ต่อไป ขอให้ผู้ใช้บริการโปรดศึกษาและดำเนินการตามขั้นตอนจนครบถ้วน เพื่อยอมรับในการดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ DCT ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

    “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม 

    “คุกกี้” (Cookies) หมายถึง Text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของผู้ใช้บริการ เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ผู้ใช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ของ DCT รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด DCT

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

    DCT จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวกับการใช้บริการงานเว็บไซต์ของ DCT (https://www.dct.or.th/) รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด DCT ในปัจจุบันและที่อาจมีเพิ่มขึ้น
ในอนาคต ดังต่อไปนี้  

    1) ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ภาพถ่าย ภาพและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เป็นต้น 

    2) พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดย DCT มีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น

        - หมายเลขไอพี (IP address)

        - ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง

        - หน้าเว็บ (Web page) ที่เข้าเยี่ยมชม

        - เวลาที่เยี่ยมชม

3. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

    DCT เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จำเป็น และเป็นไปเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

    1) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งผู้ใช้บริการเป็นคู่สัญญากับ DCT หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการก่อนเข้าทำสัญญานั้น เช่น เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการในการใช้งานเว็บไซต์ของ DCT รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นต้น 

    2) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของ DCT 

    3) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ DCT หรือของบุคคลอื่น 

    4) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ DCT หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ DCT

    5) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

    6) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม
เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้บริการ

    เมื่อ DCT ไม่สามารถทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการตามเหตุที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เช่นนี้ ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ DCT จะดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการเป็นรายกรณีไป และเมื่อผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว DCT จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการเท่านั้น

4. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม

    1) ในกรณีที่ DCT มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยอาศัยความยินยอมของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของผู้ใช้บริการที่ให้ไว้กับ DCT ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ การถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมไปแล้ว 

    2) หากผู้ใช้บริการถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับ DCT หรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล อาจส่งผลให้ DCT ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงในนิติกรรมสัญญาที่มีระหว่างกัน หรือการให้บริการเว็บไซต์ของ DCT รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้

    3) หากผู้ใช้บริการมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้อำนาจปกครองให้ DCT ทราบ เพื่อให้ DCT สามารถดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองด้วย

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    1) DCT อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือภายใต้กฎหมาย ให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้ 

        1.1) บุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ๆ ที่เป็นพาร์ทเนอร์หรือสมาชิกของ DCT ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ 

        1.2) พนักงานของ DCT ที่เกี่ยวข้อง 

        1.3) หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่นตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำร้องขอ หรือเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

    2) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้กับหน่วยงานและบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้เท่านั้น 

    3) ในกรณีที่ DCT เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้กับบุคคลอื่น DCT จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 

    4) ในกรณีที่ DCT มีความจำเป็นการในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังบุคคล หน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ DCT จะดำเนินการใด ๆ เพื่อทำให้แน่ใจว่า DCT ได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคล หน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

6. ระยะเวลาเก็บรวบรวม

    DCT มีรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ดังต่อไปนี้ 

    1) ลักษณะการเก็บ: DCT อาจจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) และ/หรือจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft Copy) โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ดังมีรายละเอียด
ตามข้อ 7. ความมั่นคงปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ 

    2) ระยะเวลาการจัดเก็บ: DCT จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือภายในระยะเวลาที่มีสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการและ DCT หรือภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของคู่สัญญา

    3) การดำเนินการภายหลังพ้นระยะเวลาจัดเก็บหรือไม่มีสิทธิที่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อไปได้: DCT จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ภายในระยะเวลาอันสมควร

7. ความมั่นคงปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

    DCT ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ DCT จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ไม่ว่าทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต

8. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการอื่นใดของบุคคลภายนอก 

    การใช้งานเว็บไซต์ของ DCT รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการอื่นใดของบุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกนั้นอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ ด้วยเหตุนี้ DCT จึงขอเรียนให้ผู้ใช้บริการทราบว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ DCT ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับเฉพาะการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ อันเกิดจาการใช้งานเว็บไซต์ของ DCT รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเท่านั้น โดย DCT จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก แม้ว่าจะได้เชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของ DCT รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องก็ตาม

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    สิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิตามกฎหมาย โดยผู้ใช้บริการสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) 

    ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ DCT  

    2) สิทธิการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

    หากผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมให้ DCT ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอยู่กับ DCT เว้นแต่ มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการอยู่

    3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

    ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ ในกรณีที่ DCT ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เว้นแต่ ไม่สามารถดำเนินการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลได้เพราะเหตุผลทางเทคนิค

    4) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) 

    ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในเวลาใดก็ได้ แต่หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ DCT หรือของบุคคลอื่น หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ กรณีดังกล่าว DCT ยังคงสามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อไปได้ เฉพาะในส่วนที่ DCT สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ใช้บริการ 

    5) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) 

    ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้ เมื่อผู้ใช้บริการเชื่อว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเห็นว่า DCT หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือเมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อ DCT แล้ว 

    6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)

    ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่ DCT อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของผู้ใช้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่ DCT หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ผู้ใช้บริการขอให้ DCT ระงับการใช้แทน

    7) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification) 

    ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

10. นโยบายคุกกี้ (Cookies)

    ในระหว่างการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ DCT (https://www.dct.or.th/) รวมถึงบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด DCT ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการดังกล่าวของผู้ใช้บริการจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ ทั้งนี้ คุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของผู้ใช้บริการ และใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยนโยบายคุกกี้ข้อนี้จะอธิบายการทำงาน วัตถุประสงค์ของคุกกี้ ตลอดจนวิธีการลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

    1) DCT จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือบริการของ DCT ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และ DCT จะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของผู้ใช้บริการ รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของ DCT ต่อไป

    2) ผู้ใช้บริการสามารถปฏิเสธการรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ การตั้งค่าดังกล่าวอาจลดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นลง

11. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

    DCT จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ DCT มีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ DCT เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม โดยหากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะให้ DCT เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปภายหลัง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ตามช่องทางที่ DCT จะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

12. ติดต่อเรา

    หากผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ DCT ผ่านช่องทาง ดังนี้

    ชื่อสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

    ที่อยู่ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

    เว็บไซต์: www.dct.or.th

    โทรศัพท์: 02 020 2000

    อีเมล: contact.dct.or.th

13. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    DCT ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในอนาคตภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ DCT จะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของ DCT ต่อไป

--------------------------------------------------------------