อินโฟกราฟิก
ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลที่ต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
2 ธ.ค. 2564

เมื่อวันนี้ที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันของโลก โดยเฉพาะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 คงมีผู้ประกอบการหลายรายที่ยังคงต้องการแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อมาต่อยอดการดำเนินธุรกิจ สร้างโอกาสการค้าหรือขยายธุรกิจให้เติบโตในอนาคต

“สินเชื่อธุรกิจแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน” คงเป็นอีกทางออกหนึ่งที่น่าสนใจของผู้ประกอบการหรือบุคคลธรรมดาที่ต้องการดำเนินธุรกิจของตัวเอง บสย. หรือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สถาบันการเงินเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ขาดหลักประกันหรือหลักประกันไม่เพียงพอกับความต้องการได้ในเวลานี้ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก
ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลที่ต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ดาวน์โหลด