อินโฟกราฟิก
การพัฒนาทักษะบุคลากรสู่ทักษะแห่งอนาคต
21 ธ.ค. 2564

การพัฒนาทักษะบุคลากรสู่ทักษะแห่งอนาคต

"การเชื่อมโยงกลไกตลาด เชื่อมโยงความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะสร้าง Digital Workplace เพื่อ Upskill Reskill ผ่านการสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาทักษะดิจิทัล ทั้งนี้ เมื่อเรียนจบมามีทักษะตามที่กำหนดก็จะมีผลตอบแทนที่สูงขึ้น จะทำให้แรงผลักดัน และการปรับเปลี่ยนกระบวนการศึกษา ทั้งในระหว่างเรียน และหลังจากจบมาทำงาน ทั้งนี้ หากปราศจาก Incentive หรือกลไกตลาด ก็จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่เร็วนัก"

ศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้าน ICT/Digital ของประเทศ

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก
การพัฒนาทักษะบุคลากรสู่ทักษะแห่งอนาคต
ดาวน์โหลด