รายงาน
รายงานประจำปี ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2563
15 เม.ย. 2563

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของทุกคนเป็นอย่างมาก ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ความ เป็นดิจิทัล (Digitalization) นี้จะเป็นยุคแห่งโอกาสที่นำ ไปสู่การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมด้าน ดิจิทัล (GDP: Gross Domestic Production) อีกทั้งกรณีศึกษาและนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจจะเกิดขึ้น ตามมาอย่างมากมาย ที่สำคัญที่สุด พวกเราทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิด จากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) อย่างเข้มแข็งด้วยวิธีที่ยั่งยืน

ดาวน์โหลดรายงาน
รายงานประจำปี ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด