อินโฟกราฟิก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (Long-Term Resident Visa : LTR Visa)
29 ส.ค. 2565

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (Long-Term Resident Visa : LTR Visa) เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงหรือมีความรู้ ความเชี่ยวชาญให้เข้ามาพำนักหรือทำงานในไทยระยะยาวใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) ผู้มีความมั่งคั่งสูง 2) ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ 3) ผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย และ 4) ผู้ที่มีทักษะเชี่ยวชาญ


โปรแกรมวีซ่าใหม่นี้คาดว่าจะสามารถดึงดูดชาวต่างชาติ เทคโนโลยีและการลงทุนทั้งในและประเทศ ตลอดจนขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (Long-Term Resident Visa : LTR Visa)
ดาวน์โหลด