อินโฟกราฟิก
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย
13 ก.ย. 2565

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีมาตรการจากภาครัฐออกมามากมายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลและ Startup ไทย โดยส่วนใหญ่แล้วมาตรการจะยึดโยงตาม “อุตสาหกรรมเป้าหมาย” ของประเทศไทย อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในรายละเอียดอุตสาหกรรมเป้าหมายอาจมีความแตกต่างกันบ้าง ในแต่ละมาตรการ


สภาดิจิทัลฯ จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรมเป้าหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการดิจิทัลและ Startup


ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย
ดาวน์โหลด