อินโฟกราฟิก
ไทยตั้งเป้าด้านดิจิทัลผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 อย่างไร ?
15 พ.ย. 2565

ประเทศไทยตั้งเป้าด้านดิจิทัลผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 อย่างไร ?


DCT เชิญชวนท่านร่วมส่องเป้าหมายด้านดิจิทัลของประเทศไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ไปด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย


  • เป้าหมายหลัก : ด้าน "การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่"
  • เป้าหมายหมุดหมาย : ด้าน "ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน"


สำหรับ "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13" เป็นกลไกสำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติและกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ประเทศควรมุ่งเน้นในระยะ 5 ปีถัดไปคือปี 2566 – 2570 ทั้งนี้ การตั้งเป้าด้านดิจิทัลนั้น ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการกำหนดทิศทางขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 


ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก
ไทยตั้งเป้าด้านดิจิทัลผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 อย่างไร ?
ดาวน์โหลด