รายงาน
โครงการมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการจัดทำหรือยื่นขอรับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
2 มี.ค. 2564

โครงการที่ช่วยสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน รวมถึงนิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะ หรือพระราชบัญญัติหรือเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือยื่นขอรับสิทธิ์ในสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยเป็นเงินให้เปล่า (Grant) ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.depa.or.th/th/ipvoucher


291999

ดาวน์โหลดรายงาน
โครงการมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการจัดทำหรือยื่นขอรับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
ดาวน์โหลด