กิจกรรม
Clubhouse ในประเด็น "Skills ที่ตลาดต้องการในยุคดิจิทัล"
16 มี.ค. 2564
สภาดิจิทัลฯ เชิญชวนท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งบทเสวนา Clubhouse ในประเด็น "Skills ที่ตลาดต้องการในยุคดิจิทัล"

ปัจจุบัน เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาทักษะ upskill reskill ให้เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สภาดิจิทัลฯ ขอเชิญชวนท่านมาร่วมฟัง ร่วมแชร์กับ ทักษะและอาชีพที่มีความต้องการสูงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมก้าวไปในอาชีพสายงานที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลไปด้วยกัน

เปิดวงสนทนาโดย :

1. คุณเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สภาดิจิทัลฯ

2. ดร.เมธวิน กิติคุณ กรรมการสภาดิจิทัลฯ

3. คุณปฐม อินทโรดม กรรมการสภาดิจิทัลฯ

4. ดร. อธิป อัศวานันท์ ผู้อำนวยการสภาดิจิทัลฯ

5. คุณอรดา วงศ์อำไพวิทย์ ผู้ช่วยประธานสภาดิจิทัลฯ และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายสภาดิจิทัลฯ

6. ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ (สสอท.)

7. รศ.ดร. ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

8. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง

9. ดร. ผาณิต เสรีบุรี CEO บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จำกัด

แล้วพบกัน ที่ Clubhouse App. วันอังคารที่ 16 มี.ค. 2564 เวลา 16.00 น.