กิจกรรม
Clubhouse ในประเด็น “การเตรียมความพร้อมกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)"
24 มี.ค. 2564
สภาดิจิทัลฯ เชิญชวนท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งบทเสวนา Clubhouse ในประเด็น “การเตรียมความพร้อมกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)"

สภาดิจิทัลฯ ขอเชิญชวนท่านมาร่วมฟัง ร่วมแชร์ ภาพรวมหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขกฎหมายที่กำหนด มาร่วมเตรียมความพร้อมกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ไปด้วยกัน

เปิดวงสนทนาโดย :

1. คุณเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สภาดิจิทัลฯ

2. คุณนนทวัตต์ สาระมาน กรรมการสภาดิจิทัลฯ

3. ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้อำนวยการ สภาดิจิทัลฯ

4. คุณอรดา วงศ์อำไพวิทย์ ผู้ช่วยประธานฯ และหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สภาดิจิทัลฯ

5. ดร.ปิยบุตร บุญอร่ามเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. คุณปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS)

7. คุณกฤษฎิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร บริษัท ไอซีดีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด

แล้วพบกัน ที่ Clubhouse App. วันพุธที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 16.00 น.