ข่าวสาร
ธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสภาฯ ร่วมประชุมสัมมนาหัวข้อ “นโยบายการส่งเสริม SME ที่สร้างผลกระทบสูง (High Impact Program) และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอย่างบูรณาการ
10 ก.ย. 2564

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา  นายธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศ สภาดิจิทัลฯ  ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อ  “นโยบายการส่งเสริม SME ที่สร้างผลกระทบสูง (High Impact Program) และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอย่างบูรณาการ” โดยงานประชุมสัมมนาครั้งนี้จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)  โดยการจัดงานครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และนำเสนอสาระสำคัญของผลการศึกษาเกี่ยวกับร่างนโยบายการส่งเสริม SME ที่สร้างผลกระทบสูง (High Impact Program) และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ SME ในมิติต่างๆ พร้อมรับฟังความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ต่อไป


ภาพข่าว2_1 (1)


ภาพข่าว2_2 (1)


ภาพข่าว2_3 (1)