ข่าวสาร
ประกาศรายชื่อ ผู้แทนสมาชิกสามัญที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่ 2
4 ต.ค. 2564

เรียน    ผู้แทนสมาชิกสามัญสภาดิจิทัลฯ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่  วันที่ 4 ตุลาคม 2564

เรื่อง    ประกาศรายชื่อ ผู้แทนสมาชิกสามัญที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง  คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่ 

                สภาดิจิทัลฯ ขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสามัญที่ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่ 2  ที่ได้ยื่นการสมัครต่อสภาดิจิทัลฯ ทั้งหมด จำนวน 37 ราย โดยรายชื่อทั้งหมดคณะอนุกรรมการสรรหาได้รวบรวม และจัดทำบัญชีรายชื่อโดยคำนึงถึงจำนวนสัดส่วนของสมาชิกสามัญและกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เหมาะสมตามที่พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ข้อบังคับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ. 2562 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2564 กำหนด รายละเอียดตามประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสามัญที่ได้แนบมาด้วยนี้ โดยท่านสามารถพิจารณาประวัติของผู้แทนสมาชิกสามัญที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งได้รับอนุญาตให้สามารถเปิดเผยได้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ link https://www.dct.or.th/media/detail/132  รายละเอียดประวัติของผู้แทนสมาชิกที่ลงสมัครรับเลือกตั้งได้เรียงลำดับตามตัวอักษร รวมทั้ง การประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสามัญที่ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่ 2 สภาดิจิทัลฯ ได้ดำเนินการประกาศเป็นการทั่วไป ในช่องทางสื่อสารของสภาดิจิทัลฯ และเว็บไซด์ https://www.dct.or.th/media/detail/132 

 

คลิกลิงก์ เพื่อดาวน์โหลด 

รายละเอียดรายชื่อผู้แทนสมาชิกสามัญที่ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่ 2