ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ผนึกกำลัง ดีป้า และ สทท. ลงนาม MOU การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เตรียมทรานส์ฟอร์ม “ธุรกิจท่องเที่ยวไทย” สู่ระบบดิจิทัล พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิด-19
11 เม.ย. 2565

7 เมษายน 2565, TRUE DIGITAL PARK กรุงเทพฯ – “นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระหว่าง สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยโดย ดร.วีระ วีระกุลรองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและ ประธานคณะกรรมการพันธกิจด้านการเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของโลก และ นายธง ตั้งศรีตระกูลรองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการพันธกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)โดย นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดย นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวให้ก้าวข้ามผลกระทบของโควิด-19


นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้งานหรือสร้างโซลูชันใหม่สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว และสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้ปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนในอนาคต อีกทั้งเป็นแนวทางในการฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวให้ก้าวข้ามผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลอย่างยั่งยืน


ดร.วีระ วีระกุล รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้านการเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของโลก เปิดเผยว่า สภาดิจิทัลฯ ในฐานะองค์กรสำคัญในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาชน ที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศในทุกมิติ โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงยังสามารถก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่อเนื่องอีกมากมาย เช่น ด้านโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร การคมนาคม เป็นต้น นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน รวมถึงการกระจายรายได้อีกด้วย ซึ่งความร่วมมือในการลงนาม MOU ครั้งนี้ จึงเป็นการสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว รวมถึงสนับสนุนการสำรวจสถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการออกแบบนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต


นายธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศ กล่าวว่า ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในครั้งนี้ มีกรอบความร่วมมือ ในการส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้งานหรือสร้างโซลูชั่นใหม่ในธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับกำลังคนด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้ปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลได้ในอนาคต และเพื่อฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวภายหลังการระบาดของโควิด-19 โดยสภาดิจิทัลฯ มุ่งเน้นให้การสนับสนุนในเชิงวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดทำรายละเอียดและคู่มือเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนคู่มือเกี่ยวกับผู้ประกอบการด้านดิจิทัลที่พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งนี้ ความร่วมมือในการลงนาม MOU ถือเป็นนิมิตรหมายที่สำคัญยิ่งในการแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล