ข่าวสาร
คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสภาดิจิทัลฯ ครั้งที่ 2/2565
29 เม.ย. 2565

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยนำโดย ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุทรองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้านพัฒนาสังคมดิจิทัล ร่วมกันประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสภาดิจิทัลฯ ครั้งที่ 2/2565 มีสาระสำคัญประกอบด้วยการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสภาดิจิทัลฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา และวาระเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินการและนำเข้าที่ประชุมต่อไป