ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 ส.ค. 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.45น. สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ได้แก่

ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท
ประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาสังคมดิจิทัล

นายวีระ วีระกุล
รองประธานและประธานพันธกิจด้านการเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของโลก

นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์
รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นายพรสุข ม้วนหรีด กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่สภาดิจิทัลฯ

ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ หน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง