ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จัดเวิร์กช๊อปออนไลน์ “แนวทางสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการบริจาคคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา” มุ่งช่วยนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษทั่วประเทศ 1.8 ล้านคนให้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเป็นรูปธรรม
2 พ.ย. 2565

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” นำโดย “นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “แนวทางสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการบริจาคคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา” ให้กับคณะกรรมการและสมาชิกสภาดิจิทัลฯ พร้อมทั้ง สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะมาตรการที่จูงใจของภาคเอกชน เพื่อนำเสนอรัฐบาลในการบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งกำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา และได้มอบหมายให้สภาดิจิทัลฯ รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาตรการที่จูงใจของภาคเอกชนเพื่อนำเสนอรัฐบาลในการบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
“นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบพร้อมทั้งกำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา โดยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคี ปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นต้น ได้นำเสนอเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 และได้มอบหมายให้สภาดิจิทัลฯ รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาตรการที่จูงใจของภาคเอกชนเพื่อนำเสนอรัฐบาล ในการบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างแรงจูงใจภาคเอกชนร่วมบริจาคโครงการดังกล่าว ดังนั้น สภาดิจิทัลฯ จึงขอเรียนเชิญกรรมการ สมาชิกสภาดิจิทัลฯ และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในรายละเอียดมาตรการ ประเภทผู้บริจาคที่ได้รับสิทธิ์ รวมทั้งเพดานของการลดหย่อนภาษี เพื่อรวบรวมเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 


สำหรับสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่สำคัญ ประกอบด้วย การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ (Open-source software) เพื่อสร้างระบบนิเวศน์รองรับการพัฒนาระบบและดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นำมาบริจาค รวมถึงการจัดทำหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลที่จำเป็นและความมั่นคงทางไซเบอร์ กับหน่วยงานพันธมิตรด้านดิจิทัล การพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง “Digital Portal” เชื่อมโยงการทำงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อทำหน้าที่เป็นระบบติดตามการใช้งานและป้องกันความไม่มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นำมาบริจาค ตลอดจนการร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในประเด็นด้านกฎหมายและนโยบาย ในการกำหนดหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลในภาคการศึกษาไทย และมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนต่างๆ เพื่อผลักดันให้นักเรียนและนักศึกษาเข้าถึงคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของกำลังคนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมเวิร์กช๊อปออนไลน์ “แนวทางสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการบริจาคคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา” ย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/gpQqorfOMX/