ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็น ต่อร่างกรอบการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป เพิ่มโอกาสด้านการค้า การลงทุน พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เสริมศักยภาพเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
2 ก.พ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” นำโดย “ดร.วีระ วีระกุล” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานพันธกิจด้านการเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของภูมิภาค จัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะกรรมการและสภาชิกสภาดิจิทัลฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป โดยสภาดิจิทัลฯ จะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านการค้าบริการ การลงทุน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/การค้าดิจิทัล และทรัพย์สินทางปัญญา ต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อพิจารณาแนวทางปรับปรุงร่างกรอบการเจรจาเพิ่มเติม และนำเสนอในระดับนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป พร้อมทั้งเห็นชอบร่างกรอบการเจรจาฯ คาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ จะมีการติดตามความคืบหน้ากับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อร่วมขับเคลื่อนร่างความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป โดยมีเป้าหมายในภาพรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
ทั้งนี้ ขอบเขตการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ครอบคลุมเรื่องการค้าสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า มาตรการเยียวยาทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า การค้าบริการ การลงทุน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/การค้าดิจิทัล ทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขัน รัฐวิสาหกิจ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ความโปร่งใส ความร่วมมือและการเสริมสร้างศักยภาพ ข้อบททั่วไป ข้อบทสุดท้าย และข้อบทเชิงสถาบัน การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ และเรื่องอื่นๆ ในกรณีที่มีการเจรจา
สำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรี ถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สาคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพิ่มโอกาสและลดอุปสรรคด้านการลงทุน รวมทั้งสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการค้า การพัฒนาเทคโนโลยี บุคลากร และด้านอื่นๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทยต่อไปในระยะยาว