ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ระดมข้อคิดเห็นต่อกรอบแนวทางดำเนินงาน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) ขับเคลื่อนข้อมูล GDP สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
3 มี.ค. 2566

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” นำโดย “ดร.วีระ วีระกุล” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และประธานพันธกิจด้านการเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของภูมิภาค ร่วมกันประชุมออนไลน์พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นวิธีการ การกำหนดกรอบ และผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) โดยสภาดิจิทัลฯ จะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เพื่อพิจารณาเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป


สำหรับ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) ประจำปี 2566 จัดทำขึ้นโดย สดช. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอันเป็นผลจากเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Contribution to GDP) ที่สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ สำหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผน การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ