ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” นำโดย “ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ รับรางวัล The Policy Advocate ในงาน Makers United 2023 จัดโดยสมาคม Thai Startup ตอกย้ำองค์กรมุ่งขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ หนุน Startup ไทย ก้าวสู่การเติบโตในระดับโลก
23 พ.ค. 2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566, ณ Major Cineplex รัชโยธิน กรุงเทพฯ - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT)” โดย “นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้าน Startup รับมอบรางวัล Friends of Makers Awards ด้าน The Policy Advocate ในงาน Makers United 2023 จาก “นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์” นายกสมาคม Thai Startup ซึ่งเป็นรางวัลที่สะท้อนความมุ่งมั่นของสภาดิจิทัลฯ ในฐานะเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายภาครัฐ เพื่อสนับสนุน Startup ไทยให้มีความแข็งแกร่ง นำไปสู่การเติบโตของ Startup Ecosystem ไทยอย่างยั่งยืน


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สภาดิจิทัลฯ เป็นองค์กรสำคัญที่ทำงานร่วมกับภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเพื่อส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล และ Startups ไทย ทำให้ข้อจำกัดทางกฎหมายลดลง และมีมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค 


สภาดิจิทัลฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมสรรพากร และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ สวทช. NIA และ ก.ล.ต. รวมถึงภาคเอกชน ในการผลักดันมาตรการยกเว้นภาษี Capital Gains Tax เป็นเวลา 10 ปี โดยประกาศใช้เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการยกเว้นภาษีที่เกิดจากกำไรในการลงทุนซื้อขายหุ้นในบริษัทเทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศไทย โดยไม่มีการจำกัดทุนจดทะเบียนหรือจำนวนพนักงาน และยังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนทุกประเภททั้งไทย และต่างประเทศ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล รวมถึง Angels, VCs และสตาร์ตอัป เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุน พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย รวมถึงยังเป็นการสร้างไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก ตลอดจนเป็นการช่วยให้ Startup ไทยระดมทุนจากนักลงทุนได้เพิ่มมากขึ้น สร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศไทย ทำให้คนไทยและธุรกิจ Startup ไทยแข็งแกร่งและแข่งขันได้ในเวทีโลก


สำหรับ งาน Makers United 2023 จัดขึ้นโดย สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup) ซึ่งเป็นงานวันสถาปนาครบรอบ 9 ปีของสมาคมฯ โดยจัดเป็นกิจกรรมพิเศษประจำปีเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้าง Startup Ecosystem ในประเทศไทย และผลักดันประเทศไทยให้เป็นประเทศผู้ผลิตนวัตกรรมในเวทีโลก และกิจกรรมมอบรางวัลสำหรับผู้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ ในด้านต่างๆ 


ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การสัมมนาแบบเจาะลึก สำหรับผู้สนใจธุรกิจ Startup ฐานข้อมูล Grant Map ที่รวมทุนภาครัฐหลายองค์กร พร้อมรับฟังคำแนะนำ และประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่ Startup ตลอดจนการมองทิศทางในอนาคตของวงการ Startup ไทยร่วมกับกรรมการบริหารสมาคม Thai Startup กับ Vision 2024 รวมทั้ง Networking Party เพื่อทำความรู้จักกับคนในแวดวง Startup และพันธมิตร โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน