กิจกรรม
เชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยชุดที่ 3 และขอเชิญเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
21 มี.ค. 2567