ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” ร่วมให้โอวาทผู้เข้าอบรมค่ายหลักสูตรเอไอขั้นสูง (Level 2) เสริมแกร่งการเรียนรู้ด้าน AI ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตดิจิทัลอย่างยั่งยืน
1 พ.ค. 2567

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” โดย “ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” ประธานสภาดิจิทัลฯ และ “นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศ ค่ายหลักสูตรเอไอขั้นสูง (Level 2) “โครงการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงในหน่วยงานภาคเอกชนด้านปัญญาประดิษฐ์ ที่มุ่งเน้นด้าน Prompt Engineer สำหรับอุตสาหกรรมด้านการแพทย์สุขภาพ อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร และอุตสาหกรรมดิจิทัล โดย “ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์” ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวเปิดงาน 


ในโอกาสนี้ “ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” ประธานสภาดิจิทัลฯ และ “นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ได้รับเกียรติให้กล่าวโอวาทแก่ผู้อบรม หัวข้อ “เสริมแนวคิดการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ในบริบทของการปรับตัวในการทำงานภาคอุตสาหกรรม”


“ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” ประธานสภาดิจิทัลฯ ย้ำบทบาทสำคัญของสภาดิจิทัลฯ ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัลร่วมกับภาครัฐ มุ่งพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน และขับเคลื่อน AI เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ 


“สภาดิจิทัลฯ มุ่งหวังว่าผู้เข้าอบรมจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสภาดิจิทัลฯ ยังสนับสนุนกิจกรรม AI For Sustainable ซึ่งเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อน AI เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน” 


“นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ฉายภาพเทรนด์และอนาคตของ AI ชี้ให้เห็นถึงโอกาสและความสำคัญของ AI ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 


“ตลาด AI ทั่วโลกมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นทุกปี ประเทศใดที่มีการพัฒนา AI ก็จะมีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จาก AI ได้สูง ดังนั้น การพัฒนาทักษะด้าน AI จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับทุกอาชีพ” 


“นางเขมนรินทร์” ยังเน้นย้ำถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกอาชีพในอนาคต ประกอบด้วย Hard Skill ควบคู่ไปกับ Soft Skill 


“Hard Skill ที่สำคัญ ได้แก่ Analytical Thinking, Creative Thinking, AI & Big Data และ Tech Literacy นอกจากนี้ Soft Skill ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่น และจะนำไปสู่ความสำเร็จของงาน และความยั่งยืนของอาชีพการทำงานต่อไป” 


สำหรับ กิจกรรมค่ายอบรมเอไอขั้นสูง (Level 2) จัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะความสามารถที่ใช้ในการทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (Hard Skill) ทักษะทางสังคม (Soft Skill) ฝึกการทำงานแบบกลุ่มและเดี่ยว เพิ่มประสบการณ์ และการแก้ปัญหาด้าน AI จากโจทย์จริงขององค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเทคโนโลยี AI โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ และสร้างบุคลากร เพื่อเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศในอนาคต