ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ระดมพลังทุกภาคส่วน ร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลภายใต้พันธกิจสภาดิจิทัลฯ ยกระดับดิจิทัลไทยสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 5.0
27 พ.ค. 2567

เมื่อวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” จัดเวทีระดมความคิดเห็นออนไลน์ “แนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล ภายใต้พันธกิจสภาดิจิทัลฯ” มุ่งรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน นำไปสู่การกำหนดแผนและเป้าหมายเชิงรุก ผลักดันนโยบายดิจิทัล ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย  


ภายในงาน มีการระดมความคิดเห็นตามพันธกิจสำคัญของสภาดิจิทัลฯ ประกอบด้วย 

1) การส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture) นำโดย “นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย”  

2) การพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ (Digital Manpower) นำโดย “นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” 

3) ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (Digital Sustainability) นำโดย “นายลักษมณ์ เตชะวันชัย”  

4) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) นำโดย “ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์” และ “นายธง ตั้งศรีตระกูล” 

5) การส่งเสริมสนับสนุนสตาร์ตอัป นำโดย “นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” 

6) การเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของภูมิภาค (Regional Innovation Hub) นำโดย “ดร.วีระ วีระกุล”  


ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะจากเวทีระดมความคิดเห็นจะนำไปประกอบเป็นแผนและเป้าหมาย รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อน เสนอต่อภาครัฐ โดยงานครั้งนี้ยังสะท้อนความมุ่งมั่นของสภาดิจิทัลฯ ในการเป็นองค์กรสำคัญที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วน เพื่อร่วมผลักดันนโยบายการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล ยกระดับประเทศไทย สู่เป้าหมายไทยแลนด์ 5.0 อย่างเต็มรูปแบบ 
การส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture) การพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ (Digital Manpower) ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (Digital Sustainability)  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)  

การส่งเสริมสนับสนุนสตาร์ตอัป 
การเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของภูมิภาค (Regional Innovation Hub)