ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จัดประชุมออนไลน์ ระดมข้อคิดเห็นภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการลงทุน ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลและ Startup-SME ก่อนนำเสนอภาครัฐ
21 ม.ค. 2564

21 มกราคม 2564 สภาดิจิทัลฯ นำโดย นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานและประธานพันธกิจงานโครงการพิเศษ และ ดร. อธิป อัศวานันท์ ผู้อำนวยการสภาดิจิทัลฯ จัดให้มีการประชุมออนไลน์คณะกรรมการ สมาชิก รวมทั้งผู้ประกอบอุตสาหกรรมไทย ในการระดมข้อเสนอแนะเรื่องการผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนการลงทุนในมิติต่างๆ ของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลและกลุ่มสตาร์ทอัพ เพื่อจัดทำข้อเสนอภาครัฐในประเด็นสำคัญ อาทิเช่น การลดอัตรา Capital Gains Tax, การลดหย่อนภาษีให้กับ Angel Investor, การแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มวงเงินการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ลงทุนสำหรับการระดมทุน Crowdfunding และเพิ่มอัตราการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจาก Startup/SME รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับ ESOP และ Convertible Note สำหรับ Startup เป็นต้น ทั้งนี้ในการประชุมได้มีนำเสนอรรายงานความคืบหน้าการดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปข้อเสนอและผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแรงงานแห่งอนาคต (Developing Thailand’s Future Workforce) และการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล (Building Thailand as a Technology Hub in the Digital Era) จัดโดยสภาดิจิทัลฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา


ทั้งนี้ การประชุมระดมข้อเสนอแนะจากกรรมการและสมาชิกสภาดิจิทัลฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีองค์ความรู้และบทบาทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการลงทุน ทั้งในมิติของนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ สรุปประเด็นในด้านต่างๆ อาทิเช่น การกำหนดนิยามและรายละเอียดขอบเขตของสตาร์ทอัพในด้านดิจิทัลการพิจารณาด้านการลงทุนอย่างครอบคลุมในการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ ของเอเชียบทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่ม Startup/SME ในประเทศไทยการนำเสนอแนวทางในการปรับนโยบายและกฎหมายต่างๆ จากที่มาของปัญหา ปัจจัยด้านความสำเร็จ และความล้มเหลวในการสนับสนุนสตาร์ทอัพ รวมถึงธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อนำไปสู่การปรับแก้นโยบาย และกฎหมายต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมการลดหย่อนภาษีให้กับ Angel Investor, การพิจารณากฎหมายการแข่งขันทางการค้า ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้  รวมถึงการสนับสนุนให้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเวทีให้ กลุ่ม Startup/SME ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน


เนื่องด้วยหนึ่งในพันธกิจของสภาดิจิทัลฯ มุ่งที่จะส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนจากต่างชาติ และธุรกิจสตาร์ทอัพด้านธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย โดยมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านดิจิทัลของโลก สภาดิจิทัลฯ จึงดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล ในการคลี่คลายปัญหา และจัดการอุปสรรค ทั้งในด้านของนโยบายและกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้มีการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลจากต่างชาติ และธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ผลจากการประชุม สภาดิจิทัลฯ จะรวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอต่อภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป