ศูนย์ช่วยเหลือ Startup
เปรียบเทียบการรับรอง Startups โดย สวทช. และ depa เพื่อใช้สิทธิยกเว้น Capital Gains Tax
2 ก.พ. 2566

รู้หรือไม่ การรับรอง Startups โดยสวทช. และ depa เพื่อใช้สิทธิยกเว้น Capital Gains Tax มีความแตกต่างกัน !?


แม้กฎหมายว่าด้วยการยกเว้นภาษี Capital Gains Tax (พรฎ. 750) จะกำหนดคุณสมบัติ Startup ไว้ ได้แก่ 


1) ธุรกิจต้องใช้เทคโนโลยีและต้องประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนด 

2) ธุรกิจต้องมีรายได้อย่างน้อย 80% จากอุตสาหกรรมเป้าหมายใน 2 รอบระยะเวลาบัญชีก่อนขาย


อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่ทำการรับรอง Startup สามารถมีรายละเอียดเงื่อนไขการพิจารณาที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบัน สวทช. และ depa ได้ออกประกาศดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบางประการ ดังนี้

  • คุณสมบัติเฉพาะ
  • กลุ่มเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ Startup
  • การเตรียมเอกสาร
  • ระยะเวลาการพิจารณา
ที่มา :

สวทช. >> https://www.nstda.or.th/tei/service/startup-2.html

depa >> https://www.depa.or.th/th/capitalgaintax