กิจกรรม
Clubhouse ในประเด็น “คนไทยพร้อมกันแล้วหรือยัง ?? กับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสภาดิจิทัลฯ”
2 มี.ค. 2564
สภาดิจิทัลฯ เชิญชวนท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งบทเสวนา Clubhouse ในประเด็น “คนไทยพร้อมกันแล้วหรือยัง ?? กับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสภาดิจิทัลฯ”

มาร่วมฟังร่วมแชร์กับ นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อม ก่อนที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะมีผลบังคับใช้

เปิดวงสนทนาโดย :

1. ดร.วีระ วีระกุล รองประธานและประธานพันธกิจด้านการเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของโลก สภาดิจิทัลฯ

2. คุณธิดารัธ ธนภรรคภวิน รองประธานและประธานพันธกิจด้านกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด สภาดิจิทัลฯ

3. คุณนนทวัตต์ สาระมาน กรรมการสภาดิจิทัลฯ

4. คุณศรัณย์ เวชสุภาพร กรรมการสภาดิจิทัลฯ

5. รศ.ดร. ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

6. คุณภัทระ เกียรติเสวี General Manager บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด

7. รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ สถาบันไอเอ็มซี

8. ดร. อธิป อัศวานันท์ ผู้อำนวยการสภาดิจิทัลฯ

9. คุณอรดา วงศ์อำไพวิทย์ ผู้ช่วยประธานสภาดิจิทัลฯ

แล้วพบกัน ที่ Clubhouse App. วันพุธที่ 3 มี.ค. 2564 เวลา 16.00 น.