ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ ศุภชัย เจียรวนนท์ นำทีมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ พร้อมระดมพลังศักยภาพสมาชิกร่วมมือบรรเทาสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่
27 เม.ย. 2564

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ นำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาฯ รองประธาน คณะกรรมการและสมาชิกของสภาดิจิทัลฯ จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการประชุมสามัญประจําปี 2563 โดยสาระสำคัญในการประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี 2562 รวมถึงการพิจารณาวาระสำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบและพิจารณา เช่น พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานแสดงสถานภาพเศรษฐกิจ และผลผลิตด้านดิจิทัลของประเทศไทย เปรียบเทียบกับสากล, รายงานประจําปีแสดงผลงานของสภาในปี 2563 เป็นต้น รวมทั้ง มีการนำเสนอแผนดําเนินงานและงบประมาณประจําปี 2564 เพื่อให้เห็นแนวทางในการดำเนินการในปี 2564 นอกจากนั้น ยังมีการพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และข้อบังคับสภาดิจิทัลฯ ว่าด้วยเรื่อง ระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน และค่าบริการสมาชิก เป็นต้น

ทั้งนี้การประชุมสามัญประจําปีนี้  ได้มีการสรุปรายงานผลงานที่สำคัญของสภาดิจิทัลฯ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่ว่าการมีส่วนร่วมเป็นตัวแทนในเวทีต่างๆ เช่น การประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, สภาพัฒน์ เพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์โควิด และ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์มจองโรงแรมกักตัว ASQ ในช่วงโควิด 19 โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังมีการนําร่องจัดประชุม "E-Meeting" สมบูรณ์แบบครั้งแรกของประเทศ ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 พร้อมจัดทําคู่มือการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมไปถึงการให้ความรู้ในรูปแบบเสวนา เช่น ความรู้ด้านสิทธิบัตรและดิจิทัลเทคโนโลยีขั้นสูง และผลงานสำคัญในการผลักดัน “ข้อเสนอ (ร่าง) เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคในยุคดิจิทัลฯ โดยมุ่งเน้นการผลักดันนโยบายของภาครัฐบาล เพื่อความเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ นำไปสู่การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งทุกกิจกรรมที่สภาดิจิทัลฯดำเนินการไป เพื่อเป็นการร่วมผลักดันและสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่ศูนย์รวมนวัตกรรมของโลกในอนาคต

นอกจากวาระการประชุมสามัญใหญ่ประจำปีของสภาดิจิทัลฯ แล้ว นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลฯ ได้ตระหนักเห็นถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรงในขณะนี้ และได้เชิญชวนคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้อีกด้วย ซึ่งในการประชุมได้มีการรับฟังความคิดเห็นร่วมกันในแนวทางการช่วยเหลือหลายประการ และได้มีข้อสรุปเบื้องต้นจากที่ประชุมสภาดิจิทัลฯ เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือ สภาดิจิทัลฯ จะร่วมมือกับทางแพทยสภา และกรมแพทย์ทหารอากาศ ในการระดมกำลังเครือข่ายในอุตสาหกรรมดิจิทัล จากทั้งกรรมการและสมาชิกสภาฯ เพื่อสนับสนุนดิจิทัลและเทคโนโลยีใน 3 ด้านหลัก ได้แก่  1.สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เช่น จัดทำระบบหมอออนไลน์ อาสาสมัครเพื่อมารักษาที่บ้านทดแทนโรงพยาบาล โดยมีปัจจัยด้านซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์ มาสนับสนุน รวมถึง การสร้าง platform เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไข้ และ ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์   2.สนับสนุนสถานที่ฉีดวัคซีน สร้างจุดอำนวยความสะดวกกระจายการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน    3.การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ โดยแนะนำการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 แก่ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน พร้อมฝ่าฟันและผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ในตอนท้ายการประชุม นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลฯ ยังได้แสดงความห่วงใยในความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของคนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ทางสภาดิจิทัลฯ มีความมุ่งมั่น และความพร้อมเต็มที่ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือและนำศักยภาพความรู้ความสามารถของเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรทั้งสมาชิกและพันธมิตรต่างๆ มาร่วมกันเพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามวิกฤตินี้ไปด้วยกัน