ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” ชูวาระแห่งชาติเสนอต่อ “กระทรวงดีอีเอส” เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล หนุน SME-Startup สู้วิกฤตโควิด เตรียมพร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วมผลักดันนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม หวังยกระดับประเทศไทยมุ่งสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาคอาเซียนต่อไป
6 ส.ค. 2564

6 สิงหาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย นำโดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (สภาดิจิทัลฯ) พร้อมคณะกรรมการ และที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิของสภาดิจิทัลฯ ได้มีการประชุมออนไลน์ร่วมกันเพื่อหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมาตรการช่วยเหลือ SME และ Startups จากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 โดยมีแนวทางจัดตั้งคณะทำงาน (Steering Committee) ร่วมกันผลักดันเป็นนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนต่อไป


DES 2


messageImage_1628253798916


นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวในที่ประชุมว่า สภาดิจิทัลฯ ได้นำเสนอการสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นเรื่องของ Upskill/Reskill แก่บุคลากรด้านดิจิทัล และยกระดับศักยภาพการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักเรียน นักศึกษา, การผลักดัน Capital Gains Tax 0% เพื่อดึงดูดการลงทุน พร้อมทั้งการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านโครงสร้างระบบนิเวศดิจิทัลในประเทศไทย, การจัดตั้ง Center of Excellence ด้านดิจิทัล สนับสนุนโดยกองทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือ SME และ Startup ด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 อีกทั้งต่อยอดให้เกิดการ Transform ไปสู่ศักยภาพที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยสภาดิจิทัลฯ ได้แสดงความตั้งใจอย่างชัดเจนในการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนของธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านและนำไปสู่การ Transformation ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต


messageImage_1628253848116


ทั้งนี้ จากการประชุมได้สรุปรายละเอียดข้อเสนอของสภาดิจิทัลฯ ในการดำเนินการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ ในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) กำหนดให้อัตราภาษี Capital Gain เป็น 0% สำหรับการลงทุนโดย VC, SME และ Startup 2) การจ้าง SME/Startup ในโครงการที่เกี่ยวกับดิจิทัลของภาครัฐ 3) ส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงการใช้ Smartphone, Application โดยค่าใช้จ่ายสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 4) ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา Upskill/Reskill Workforce และลดช่องว่างในการเข้าถึงดิจิทัลแก่กลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส 5) ร่วมกันหาแนวทางและวิธีการในการกำหนดมาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล 6) จัดสรรทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ ให้กับการพัฒนากำลังคน การดึงดูดผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิจัยและพัฒนา Deep Tech ด้านดิจิทัล 7) การศึกษาและจัดตั้ง Center of Excellence ด้านดิจิทัลของประเทศไทย 8) สนับสนุนการแก้ปัญหาและความต้องการของ Cloud Provider ไทย และ 9) ส่งเสริมการ Digitize ภาครัฐ และ Government Data Analytics Center


messageImage_1628253927962


messageImage_1628253964172


“สภาดิจิทัลฯ ถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ โดยข้อเสนอที่ทางสภาฯ ได้ให้แนวทางมานั้นเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ รวมถึงสอดคล้องกับภารกิจที่ทางกระทรวงดิจิทัลฯ กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ซึ่งในลำดับถัดไปจะพิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานทั้งในวาระเร่งด่วน เช่น การจัดสรรทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ ให้กับการพัฒนากำลังคน การช่วยเหลือ SME และ Startups จากผลกระทบของโควิด-19 รวมถึงการผลักดันด้านกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้กล่าวเสริมในตอนท้ายการประชุม


DES 3