ข่าวสาร
"สภาดิจิทัลฯ” จับมือ VC และ Start Up ร่วมหารือ กรมสรรพากร และ ก.ล.ต. ขับเคลื่อนข้อเสนอการยกเว้น Capital Gains Tax เร่งดึงดูดการลงทุน หนุน VC/Start Up ยกระดับการแข่งขันในเวทีโลก
4 ก.ย. 2564

messageImage_1632894162186

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย นำโดย “นายลักษมณ์ เตชะวันชัย” รองประธานและประธานพันธกิจงานโครงการพิเศษ สภาดิจิทัลฯ จัดประชุมออนไลน์ร่วมกับคณะกรรมการ สมาชิกสภาฯ ผู้ประกอบการนักลงทุนไทยและต่างประเทศ รวมถึงสตาร์ทอัพชั้นนำของไทย อาทิ คุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ กรุงศรี ฟินโนเวต, คุณณิชาภัทร อาร์ค ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของ Openspace Ventures, คุณฤทัย สุทธิกุลพานิช Head of Fuchsia Innovation Centre, คุณธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด และ คุณณรัณภัสสร์ ฐิติพัทธกุล Investment Manager ของ 500 TukTuks เป็นต้น เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสรรพากร และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการรับฟังความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้และแนวทางการผลักดันให้เกิดมาตรการยกเว้นการจัดเก็บ Capital Gains Tax อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนแก่ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทย นำไปสู่การยกระดับการแข่งขันในระดับโลกต่อไป

 messageImage_1632885691354 

ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นครอบคลุมประเด็นมาตรการยกเว้นการจัดเก็บ Capital Gains Tax ได้แก่ 1) ที่มาและความสำคัญของการยกเว้นการจัดเก็บ Capital Gains Tax 2) ข้อเสนอ พร้อมหลักการ และเหตุผล เกี่ยวกับการยกเว้นการจัดเก็บ Capital Gains Tax 3) ข้อมูลและผลการศึกษาประกอบข้อเสนอในรูปแบบ Whitepaper ของสภาดิจิทัลฯ 4) แนวทางการดำเนินการต่อไปเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการยกเว้น การจัดเก็บ Capital Gains Tax

 messageImage_1632886967905 

จากการประชุมได้มีข้อคิดเห็นประเด็นการจัดเก็บ Capital Gains Tax ในมิติต่างๆ เช่น การพิจาณาแนวทางการเปรียบเทียบโครงสร้างภาษีกับต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย เป็นต้น, มาตรการภาษี Capital Gains Tax เป็นปัจจัยหลักของนักลงทุนต่างชาติที่จะเลือกสถานที่ในการลงทุน เนื่องจากจะต้องพิจาณาเงินลงทุนที่มีอย่างจำกัด รวมถึงเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุน  ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจัดเก็บภาษี Capital Gains Tax, การสนับสนุนข้อเสนอมาตรการยกเว้นการจัดเก็บ Capital Gains Tax ครอบคลุมสำหรับนักลงทุนรายบุคคล, ขั้นตอนการตรวจสอบดูแลในกรณีการยกเว้นการจัดเก็บ Capital Gains Tax ให้แก่บุคคลธรรมดา, ข้อเสนอมาตรการยกเว้นการจัดเก็บ Capital Gains Tax เป็นโอกาสในการส่งเสริมให้สตาร์ทอัพจดทะเบียนในประเทศไทย พร้อมทั้งดึงดูดเงินลงทุนและนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศ และ การพิจารณาปัจจัยและข้อเสนออื่นๆ นอกจากมาตรการยกเว้นการจัดเก็บ Capital Gains Tax เพื่อให้นโยบายสนับสนุนการลงทุนแก่ VC และ Start Up มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นต้น

 messageImage_1632889358284 

messageImage_1632936584527

สภาดิจิทัลฯ ในฐานะเป็นองค์กรกลางระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นตัวแทนในการเสนอความเห็นและสนับสนุนด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย เกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อประเด็นมาตรการภาษี Capital Gains Tax จึงได้มีการจัดประชุมระดมสมองสมาชิก กรรมการสภาดิจิทัลฯ รวมทั้งผู้ประกอบการนักลงทุนและสตาร์ทอัพ ถึงประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังได้ศึกษาถึงผลในเชิงบวก ผลกระทบต่างๆ และ Case Study รวมถึงหลักเกณฑ์แนวทางในการออกกฎหมายเพื่อรองรับการผลักดันมาตรการภาษี Capital Gains Tax พบว่ากลุ่ม VC และ Start Up สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างมหาศาลหากมีการยกเว้นภาษี Capital Gains Tax และมี Ecosystem ที่เหมาะสม ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็นเร่งนำเสนอแก่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันนโยบายให้เป็นรูปธรรม นำไปสู่การสร้างโอกาสในการลงทุนให้แก่ VC และ Start Up ไทยให้สามารถเติบโตเพื่อการแข่งขันได้ในระดับโลกต่อไป นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานและประธานพันธกิจงานโครงการพิเศษ สภาดิจิทัลฯ กล่าวในตอนท้าย

messageImage_1632888836581