ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 เตรียมพร้อมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานสอดรับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
22 ธ.ค. 2564

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท รองประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาสังคมดิจิทัล และนายวิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ รองประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ระหว่างประเทศ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาดิจิทัลชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภาดิจิทัลฯ ชั้น 4 อาคารสุทธิ ถนนเพชรบุรี โดยมีคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาวาระสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานของ “สภาดิจิทัลฯ” ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการสภาดิจิทัลชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 และเรื่องสืบเนื่อง ได้แก่ โครงสร้างพันธกิจย่อยด้านส่งเสริมวัฒนธรรม (Culture) และ ด้านส่งเสริม Startup ของสภาดิจิทัลฯ เป้าหมายและโครงการของแต่ละพันธกิจรวมทั้งกฎหมาย ภายใต้คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่ 2 รวมถึงกิจกรรมประจำปี 2565 ของสภาดิจิทัลฯ ซึ่งเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่ 1

นอกจากนั้น ในที่ประชุมได้มีการพิจารณารายนามที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ เพื่อให้คำปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย มาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล, การตั้งสถาบันด้านที่ปรึกษา เช่น ด้านการศึกษาและวิจัย ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น และการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารของสภาดิจิทัลฯ รวมทั้งได้มีการหารือเกี่ยวกับโครงการ MOU อันเนื่องมาจากการทำงานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความร่วมมือ DCT x Accenture ในการ Upskill/Reskill ทักษะด้านดิจิทัลและธุรกิจ ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ เตรียมพร้อมที่จะขับคลื่อนโครงการตามพันธกิจยุทธศาสตร์เพื่อนำพาประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน