การฝึกอบรม
Digital Learning Portal
7 พ.ค. 2564

สภาดิจิทัลฯ ได้รวบรวมช่องทางการเรียนรู้ e-learning สำหรับช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในสถานการณ์ที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติได้ โดยประกอบด้วย

• แพลตฟอร์มการเรียนรู้ชั้นนำของไทยและต่างประเทศ

• เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้ทางด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพ