การฝึกอบรม
เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม ก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามและโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้พัฒนารวมถึงรวบรวมช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับวัยเรียนและครูอาจารย์
25 เม.ย. 2563

เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม ก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามและโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้พัฒนารวมถึงรวบรวมช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับวัยเรียนและครูอาจารย์ โดยมุ่งให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเพิ่มสมรรถนะในการเรียนรู้ โดยเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ของครูอัพเดตดอทคอมจะเน้นในเรื่องวิชาการ รวมทั้งทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) อีกด้วย ในช่วงปิดเทอมนี้แม้การระบาดของ COVID-19 จะสร้างอุปสรรคให้แก่นักเรียน นักศึกษา และคุณครู ในการออกไปหาความรู้เพิ่มเติมต่างๆ นอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนกวดวิชา การไปห้องสมุดสาธารณะ อย่างไรก็ดี ช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ของเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

https://www.kruupdate.com/

คอร์สเรียนแนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์ การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
Link https://www.kruupdate.com/23489/

รายละเอียด
บทเรียนเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Excel 2016 เบื้องต้น พัฒนาโดยสถาบัน ก.พ.

  • เทคนิคการป้อนข้อมูล การจัดรูปแบบข้อมูล การจัดพื้นสีและเส้นขอบ การจัดรูปแบบด้วยตาราง
  • ฟังก์ชั่นและสูตรคำนวณ การใส่สูตรด้วยชื่อเซลล์ การพยากรณ์ข้อมูลล่วงหน้า
  • การนำเสนอข้อมูลโดยแผนภูมิและกราฟ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ การแสดงข้อมูลเป็น Infographics

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

  • บุคคลในช่วงวัย Baby Boomers / Gen X / Gen Y
  • เป็นผู้มีวินัยต่อการพัฒนาตนเองมีความตั้งใจจริงในการเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ พร้อมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ
  • เป็นผู้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอบรมออนไลน์ได้ตามกำหนด

สิ่งที่จะได้รับ

ความรู้พื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อให้สามารถจัดการบริหารข้อมูลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสามารถใช้องค์ความรู้ที่ได้รับในการนำเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ และมีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น โดยการเรียนการสอนประกอบด้วยบทเรียนออนไลน์ Pre-test และ Post-test เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับทักษะความรู้ด้าน Microsoft Excel อย่างแท้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานได้


แบบทดสอบออนไลน์เพื่อการพัฒนาตนเอง “คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน” 
Link https://www.kruupdate.com/25158/

รายละเอียด

แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับ “คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน” พัฒนาโดยหน่วยงานออกแบบและเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมี Link สำหรับทำแบบทดสอบจำนวน 3 Links โดยหากผู้เข้าทำแบบทดสอบสามารถทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ก็จะได้รับ Certificate “โครงการพัฒนาตัวเองด้วยระบบออนไลน์” รับรองโดยสำนักงานต้นสังกัดในการพัฒนาแบบทดสอบ

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

  • บุคคลในช่วงวัย Baby Boomers / Gen X / Gen Y
  • บุคลากรด้านการศึกษาที่มีความสนใจเรื่อง “การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน”

สิ่งที่จะได้รับ

ผู้ทำแบบทดสอบจะได้รับองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและวิธีการนำองค์ความรู้นั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากที่สุด นอกจากนี้ยังได้รับ Certificate รับรองจากองค์กรภาครัฐที่น่าเชื่อถืออีกด้วย


บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักเรียนประถมและมัธยม 

Link https://www.kruupdate.com/4283

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดตัวโปรเจค eng24 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้ความรู้วิชาภาษาอังกฤษแก่วัยเรียน โดยมีลักษณะการเรียนการสอนแบบ Edutainment ที่เน้นความสนุกสนานละความรู้ควบคู่ไปด้วยกัน โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ชื่อดังด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันต่างๆ เป็นผู้อำนวยการสอน นอกจากนี้ยังช่วยลดช่องว่างในเรื่องโอกาสในการศึกษาระหว่างนักเรียนในเมืองและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง

  • บุคคลในช่วงวัย Gen Z / Alfa
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

สิ่งที่จะได้รับ

ผู้เรียนซึ่งโดยหลักจะเป็นกลุ่มนักเรียนจะได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษครบถวนทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับบทเรียนในโรงเรียนได้ รวมถึงสามารถนำเอาทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย นอกจากนี้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นี้ การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ยังช่วยให้นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างที่บ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด